Kamen Rider Heisei Generations Forever

Sougo Tokiwa and Sento Kiryu fight an enemy in the Kuriogatake mountain.